Transportadministrator

Studiepoeng 30
Finansiering
Studietid 6/12 mnd
Fakta
Studiestart høst 2019

Denne utdanningen har oppstart høsten 2019.

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Transportadministrator tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. Det legges imidlertid opp til enkelte studiedager og halve undervisningsdager.

Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Transportadministrator tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende den som tilbys på dagtid, men går over to semestre. Enkelte helgeundervisninger kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er kl. 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Jobbmuligheter

Med utdanning som Transportadministrator har du et godt utgangspunkt for et stort antall jobber hos både private og offentlige aktører.

Jobbtitler kan være befrakter, teamleder/skiftleder innen grossistbransjen, transportplanlegger, avdelingsleder innen transport, etc.

Eksempler på relevante bedrifter kan være Bring/Posten, Schenker, PostNord, DSV og grossistbedrifter.

Målsetting

Kunnskapsmål

Studenten skal ha god oversikt over området transport. Dette innbefatter rammebetingelser for transportnæringen, relevante lover, regler og prinsipper, herunder miljøkrav, HMS, transportadministrators ansvarsområde og arbeidsoppgaver, prinsippene for god service og gode holdninger, skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk, samt kalkyle og vurdering av virksomhetens/deler av virksomhetens lønnsomhet og kvalitetsforbedringsprosesser.

Ferdighetsmål

Studenten skal selvstendig kunne planlegge, lede og administrere arbeidsoppgaver innen transportområdet, kunne anvende relevant lovverk innen transportsektoren herunder sikre at regelverket for HMS ivaretas, løse arbeidsoppgaver ved bruk av integrerte elektroniske verktøy og ivareta grensesnittet mot leverandører, kunder, myndigheter og andre interne og eksterne aktører på en målrettet måte.

Holdningsmål

Studenten skal være bevisst sitt verdigrunnlag og etablere gode holdninger i tråd med dette. Det innebærer å ha respekt for andre mennesker, respekt for norsk lov- og regelverk og normene som gjelder i bransjen. Studenten skal lære å ta ansvar slik det er definert i rollebeskrivelser, og der det er naturlig for øvrig. Studenten skal ha utviklet etisk refleksjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Pris og finansiering

Kr 59.800,- inkludert opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Transportadministrator er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det blir gjennomført følgende eksamener:

  1. Transport og spedisjon
  2. Lager- og transportøkonomi
  3. Arbeidsledelse, Jus og HMS
  4. Prosjektvurdering

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive prosjekt, utstedes vitnemål.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Transportadministrator

Beskrivelse

Har du ønske om, eller arbeidserfaring fra, transport- eller logistikksektoren? Vår fagskoleutdanning, Transportadministrator, er rettet mot deg som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innen dette fagområdet. Transportadministrasjon er et viktig ledd i all vareproduserende industri, varehandel og offentlige virksomheter. Du vil få god forståelse for både logistikk, arbeidsledelse, økonomi, kvalitet og bruk av relevante IT-systemer.

Som transportadministrator må du kunne jobbe selvstendig, men samtidig forholde deg til medarbeidere med ulike funksjoner og bakgrunn. Du må også kunne forholde deg til myndigheter, kunder og leverandører. Utdanningen har fokus på hvordan arbeidsoppgaver kan utføres på en miljøvennlig måte og gir deg god kunnskap om gjeldende miljøkrav og kvalitetssikring. Etter fullført utdanning skal du kunne administrere lagermedarbeidere og underleverandører på en sikker måte.

Denne utdanningen har oppstart høsten 2019.

Emner
Transport og spedisjon

Emnet er en innledning til utdanningen for å sikre overgangen fra videregående opplæring, eventuelt gjøre oppstarten på utdanningen enklere for personer som er kvalifisert gjennom realkompetansevurdering.

Emnet omhandler temaer som samfunnets behov og ordninger for lagring, mellomlagring og transport av gods, verdikjede og vareflyt, funksjonene i verdikjeden og krav til ansatte og virksomheter. Introduksjon til lager- og transportadministratorrollene; ansvar, fullmakter og hovedarbeidsoppgaver. Faget inneholder også en gjennomgang av lager- og transportterminologien.

I dette omfattende faget bruker du kunnskap fra gjennomgått stoff i andre fag i en praktisk tilnærming til transportfaget. Faget omfatter administrasjonsprosessen fra start til slutt, herunder spedisjonstekniske oppgaver.

Lager- og transportøkonomi

I dette emnet lærer du om bedriftsøkonomiske og regnskapsmessige termer som benyttes i bransjen, økonomiske prosesser som utarbeidelse av kalkyler, ulike budsjetter, samt regnskap med vekt på transporttjenester. Miljøavgifter.

Arbeidsledelse og kommunikasjon

I dette emnet får du teoretisk kunnskap og praktiske øvelser innen arbeidsledelse, kommunikasjon og service, samt norsk og engelsk lager- og transportterminologi.

Jus

Emnet innbefatter blant annet rettsanvendelse, og når og hvordan fortolkning og skjønn kan brukes.

Følgende rettsområder vil bli gjennomgått:

  • Innføring i jus
  • Arbeidsmiljøloven og HMS
  • Avtalerett
  • Kjøpsrett
  • Erstatningsrett
  • Tollrett og EØS-avtalen
HMS og kvalitet

Emnet omhandler begrepet kvalitet og kvalitetskrav for næringen med fokus på kvalitetssystem og ISO, kvalitetsprosesser herunder kvalitetspolitikk, -mål og -plan, avviksovervåking, analyse av feil, korrigerende tiltak og vedlikehold av kvalitetssystem.

Prosjekt

Prosjekt er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype dere i temaet.

To ulike sertifiseringer (ikke inkludert)

Pensumlitteraturen tilknyttet begge sertifiseringene er dekket gjennom utdanningen. Ved avsluttet utdanning kan du avlegge sertifiseringseksamen ved godkjent eksamensadministrator/sertifiseringsinstans.

Sertifisering 1: Sikkerhetsrådgiver – farlig gods

Virksomheter skal ha sertifisert sikkerhetsrådgiver for å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier ved håndtering av farlig gods.

Sertifisering 2: ADR – sertifikat

Dette sertifikatet dekker transport av farlig gods på vei eller jernbane.