Sekretær

Fagskolepoeng 60
Finansiering
Studietid 12 mnd
Fakta
Studiestart høst 2019

Denne utdanningen har oppstart høsten 2019.

 

Jobbmuligheter

Denne utdanningen gjør deg attraktiv for næringslivet.  Etter fullført utdanning kan du søke stillinger som:

 • sekretær
 • administrasjonssekretær
 • administrasjonskonsulent
 • lederassistent
 • team secretary
 • administrativ assistent
 • executive assistant
 • kontormedarbeider
 • resepsjonist
 • møte- og seminaransvarlig
 • regnskapssekretær
 • management assistant
Målsetting

Vi fokuserer på å utvikle selvstendige kandidater med gode kunnskaper som er relevant for karrieren de ønsker å satse på. Kunnskapen vil sammen med ferdighetene og den generelle kompetansen studentene tilegner seg gjennom utdanningen, åpne for mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Treider er mangeårig medlem av IMA – International Management Assistants, et internasjonalt nettverk av sekretærer og lederassistenter. Der henter vi mange nyttige og interessante impulser om utvikling i yrket, som vi bringer videre til våre studenter.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Pris og finanisering

Kr 59.800,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

 

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det blir gjennomført følgende eksamen/vurderinger:

 • Kontoradministrasjon
 • Regnskap
 • Engelsk
 • Prosjektvurdering

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive prosjektoppgaven, utstedes vitnemål. Det benyttes karakterskala A-F.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Sekretær

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Sekretær, er en praktisk utdanning for deg som ønsker en interessant og selvstendig administrativ stilling. Emnene er satt sammen slik at de gir deg den brede kunnskapsbasen som er nødvendig for å kunne utføre kontorarbeid i dagens tempofylte arbeidsliv.

Du vil få teoretisk og praktisk kompetanse for å kunne utføre de mest sentrale arbeidsoppgavene innen kontoradministrasjon. Utdanningen gir deg en grundig forståelse av kontoradministrasjon knyttet til blant annet korrespondanse, økonomi, bruk av IT-verktøy og engelsk i forretningslivet.

Denne utdanningen har oppstart høsten 2019.

 

Emner
Kontoradministrasjon

I emnet Kontoradministrasjon får du kunnskap om sentrale fagområder og administrative oppgaver som er aktuelle på de fleste kontorer. Du lærer å utføre selvstendig saksbehandling og å ta ansvar for daglige administrative rutiner. Emnet legger derfor vesentlig vekt på å være jobbrelevant og tilpasset næringslivets behov.

Du lærer om foretak og foretaksregistrering. Vi gjør deg kjent med Brønnøysundregistrene og deres informasjonssider. Vi lærer deg om foretaksformer og underskriftsformer. Vi ser på registrering av foretak i Brønnøysundregistrene. Videre ser vi på temaet bedriftsorganisasjon – organisasjonssystemer, organisasjonsplaner og organisasjonsstruktur, både det formelle og det uformelle.

Vi legger stor vekt på undervisning i korrekt intern og ekstern forretningskorrespondanse og forretningsterminologi. Du lærer reglene for korrekt brevoppsett og blir gjort kjent med de vanligste forretningsdokumentene. Du lærer skriveregler, språkbruk og formuleringer. Vi ser på papir- og konvoluttstørrelser, blanketter, mm. Du får trening i å utforme selvstendige brev i forbindelse med f.eks. tilbud, forespørsel og reklamasjon.

Handelsuttrykk, kjøp og salg, oppgjør og betaling, samt innkreving av utestående fordringer er blant emnene som belyses. Forespørsel, tilbud, leveringsbetingelser, betalingsfrister, salgsklausuler og Incoterms er noen av temaene som dekkes. Videre får du kompetanse om rettigheter og plikter både i arbeidsforhold og ifm. omsetning av varer og tjenester. Du lærer å utsede fakturaer, kreditnotaer og andre dokumenter i forbindelse med oppgjør, fordring og inkasso. Vi tar også for oss kreditt og lånesikkerhet.

Videre lærer du om arkivering og klassifiseringssystemer slik at du lett kan finne dokumentene du leter etter. Netthandel er også et viktig tema. Som sekretær blir du kanskje ansvarlig for innkjøp av f.eks. kontorrekvisita over nettet. Da må du vite hvilke regler og rettigheter som gjelder når du handler over nettet, og hvilke teknikker som brukes.

Vi belyser kommunikasjon i bedriften og de mellommenneskelige relasjonene som er nødvendige for at alle medarbeidere skal trives på jobben.

Emnet Kontoradministrasjon legger også vekt på å gi deg gode, profesjonelle kunnskaper i Word så du kan løse tekstbehandlingsoppgaver mest mulig effektivt. Eksempler på slike oppgaver kan være skriving av brev, tilbud, faktura, rundskriv, annonser, invitasjoner, mm. Videre gis det opplæring i PowerPoint slik at du kan lage attraktive PowerPoint-presentasjoner. I løpet av utdanningen skal du benytte PowerPoint til bl.a. presentasjon av prosjektoppgaven din, og til en muntlig presentasjon på engelsk.

Emnet fokuserer også på å gi deg solid opplæring i Excel som er et viktig verktøy for å utføre administrative oppgaver. Excel benyttes til å sette opp alt fra tilbud og budsjetter til kalkyler, lister og tabeller. Du lærer også om søking og filtrering av data, pivottabeller og ulike statistikkberegninger. Videre skal du sette opp budsjetter, foreta analyser og lage makroer. Du lærer også hvordan du oppretter og arbeider med sammenkoblede Excel-ark. Excel brukes også i emnet Økonomi og regnskap.

Regnskap

En sekretær må ofte arbeide med daglige regnskapsrutiner. I emnet Økonomi og regnskap gir vi deg en yrkesrettet veiledning som gjør deg i stand til å utføre enklere regnskapsrutiner på en selvstendig og sikker måte.

Emnet har fokus på formålet med regnskapsføring, balanselære, kontoplaner, sortering og registering av forskjellige typer bilag. I tillegg er temaer som dokumentasjon av regnskapsdata, kjøp og salg, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, ferielønn, merverdiavgift, avstemning og kontroll berørt.

Vi gir deg først en innføring i regnskapets oppbygging og struktur, samt kjennskap til alle relevante lover. Du får en oversikt over ulike selskapsformer, eierskap, skatteplikt og ansettelsesforhold.

Du lærer bokføring og å utføre enkle beregninger. Videre lærer du å utføre terminoppgjør og hvordan det rapporteres. Vi viser deg hvordan du setter opp en kontoplan og hvordan du åpner kunde- og leverandørkonto i regnskapet. Du blir vist hvordan du bokfører inn- og utgående fakturaer på kunde og leverandører, og hvordan du bokfører inn- og utbetalinger på riktig reskontro. Vi lærer deg også hvordan du kan utføre og rapportere merverdiavgiftoppgjør.

Det blir opplæring i bruk av Excel og regnskapssystem med å behandle ordre, fakturering og kreditnotaer.

Du lærer også daglige regnskapsrutiner vedrørende økonomiske hendelser som krever dokumentasjon. Eksempler er kjøp av frimerker, utsendelse av faktura til kunde, mottak av faktura fra leverandører, betalinger og enkle lønnskjøringer.

Gjennom hele emnet legges det vekt på de etiske normene som gjelder i arbeidet med regnskapsføring, og på regler som skal følges og overholdes.

Engelsk

Mange bedrifter har internasjonale forbindelser. Derfor er det viktig at sekretæren, som ofte er den første kunden eller klienten har kontakt med i bedriften, behersker engelsk på profesjonelt nivå. I tillegg må du som sekretær inneha kulturkunnskap som gjør deg i stand til å tolke situasjoner riktig og gi respons tilpasset situasjonen. Du får relevant trening i muntlig og skriftlig engelsk i forbindelse når du utfører oppgaver som brevskriving og korrekt brevoppsett på engelsk, e-post, resepsjon, telefon, møter og informasjonssøking på internett.

Vi begynner med å teste engelskkunnskapene dine for å kunne sette inn nødvendig trening i grammatikk, mm. Deretter lærer vi deg hvordan du kan bruke SpellCheck når du arbeider i Word. Vi gjør deg kjent med online-ordbøker som f.eks. ordnett.no, som er et nyttig verktøy i arbeidet med engelsk. Vi ser på nettbaserte oversettelsestjenester som Google Translate og demonstrerer på hvilket nivå du må beherske engelsk før du kan benytte disse på en sikker måte i arbeidet ditt.

Vi legger vekt på korrekt engelsk korrespondanse i et internasjonalt handelsforløp. Du lærer korrekt brev- og epostoppsett, riktige hilseformer og -fraser på engelsk. Du lærer å skrive brev om alt fra forespørsel via tilbud, aksept på tilbud, bestilling, bekreftelse, betalings- og leveringsbetingelser, transport, forsikring og betaling til reklamasjoner og håndtering av reklamasjoner. Vi satser også på å øke din numeriske kompetanse i engelsk; kalkulasjoner, tidsberegninger, konverteringer, desimaler, mm. slik at internasjonale misforståelser unngås.

Vi vier mye tid til muntlig engelsk i løpet av utdanningen – alt fra å motta besøkende i resepsjonen til å løse problemer over telefonen og delta i møter og diskusjoner. Du vil også bli gitt trening i å forberede og gi en enkel presentasjon på engelsk ved hjelp av PowerPoint. Videre lærer du om reiseplanlegging, møter og konferansearrangementer på engelsk, møteagendaer og referater.

Prosjekt

Det skal i løpet av utdanningen gjennomføres ett prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype seg i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte.

Klar