Coverbilde saksbehandler

Saksbehandler

Studiepoeng 30
Finansiering
Semester 1 eller 2
Fakta
Studiestart nettbasert

Oppstart 2020: 29. januar og medio september.

Jobbmuligheter

Saksbehandlere arbeider innen mange fagområder og utdanningen gjør deg kvalifisert for å jobbe med saker innenfor:

  • helse
  • eldreomsorg
  • NAV
  • utdanning
  • plan- og bygningsrett
  • utlendingsrett
  • miljørett

For å nevne noen.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Forkurs

Vi tilbyr et gratis, men obligatorisk, forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.

Pris og finansiering

Nettutdanning:

Kr 41.500,- inklusiv registreringsavgift og eksamensavgifter. Lærebøker kommer i tillegg.

Utdanningen Saksbehandler er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det gjennomføres 4 timers skriftlig eksamen i emnene:

  • Forvaltning og saksgang
  • Juridiske emner
  • Arkiv og prosessverktøy

Prosjektet vurderes med en samlekarakter av presentasjonen og den skriftlige innleveringen.

Det er krav om at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

Treider benytter den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Pensumlitteraturen finner du i nettskolen og i lærebøkene som du kan kjøpe på www.akademika.no eventuelt i bokhandelen. I noen av emnene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Innsendingsoppgavene leveres til nettlæreren gjennom nettskolen. Du får tilgang til din egen arbeidsbok i nettskolen. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Vi har en rekke positive og engasjerte studiekonsulenter som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene med f.eks. planlegging av studieprogresjon eller med praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Studiekonsulenten kan gi deg smarte tips dersom du trenger hjelp med motivasjonen. Særlig rundt eksamenstider pleier det å være praktiske spørsmål. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du på læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene og eksamenstidspunktene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det virtuelle klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo, innenfor de fristene som satt. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Kvalitetshåndbok

Her finner du Treiders kvalitetshåndbok.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Saksbehandler

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Saksbehandler, er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser. Utdanningen gir deg kunnskap om statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkiv.

Du lærer å vurdere om vedtak oppfyller kravet til «forsvarlig saksbehandling» iht forvaltningsloven. Du lærer også om habilitet og taushetsplikt, om hvordan partene skal kunne ivareta sitt eget beste og prosesser for klagebehandling. Du vil få trene på å saksbehandle ulike caser og virkelige saker med bruk av juridisk metode og relevant regelverk.  Du får også trening i å bruke programvarer innen saksbehandling og arkiv.

Denne utdanningen tilbys kun på nett.

Last ned informasjon om Saksbehandler her.

Emner
Forvaltning og saksgang

I dette emnet lærer du om de sentrale styringsorganene i statsforfatningen slik som Stortinget, Kongen i statsråd/regjeringen, Høyesterett og domstolene, samt Riksrett. Emnet tar for seg det rettslige forholdet mellom statsmaktene. I tillegg får du innsikt i det politiske systemet med demokrati, stemmerett, valg og nominasjon.

Forvaltningen er delt inn i ulike forvaltningsnivåer med statsforvaltningen, fylkeskommunene og kommunene. Emnet gir kunnskap om sentrale organer og deres rolle i forvaltningen som f.eks. Sivilombudsmannen, Fylkesmannen, Riksrevisjonen, kommunestyret, fylkestinget, formannskapet, byrådet, fylkesutvalget, ordfører og rådmann. I tillegg omfatter emnet ulike departementer, direktorater, etater, tilsyn, nemnd og ombud. Det vil bli arbeidet med forskjellige temaer som helse, eldreomsorg, NAV, utdanning, plan- og bygningsrett, utlendingsrett og miljørett.

I emnet har vi også en innføring i selve saksbehandlerrollen hvor vi fokuserer på kundeperspektivet, etikk, moral og arbeid for å forhindre korrupsjon, i tillegg til viktigheten av et godt språk og presis kommunikasjon.

Til slutt blir det saksbehandling i praksis hvor du vil få bruke kunnskapen og teste dine ferdigheter i det å være saksbehandler.

Juridiske emner

I dette emnet lærer du om rettsreglene som gjelder ved all saksbehandling. Innledningsvis inneholder emnet sentrale rettskilder som blant annet Norges lover, rettspraksis, forarbeider og sedvane for å gi deg grunnleggende kunnskap om juridisk metode. Hoveddelen av emnet er å lære selve saksbehandlingsreglene og kunne utforme vedtak, samt forstå viktigheten av en forsvarlig saksbehandling. Saksbehandlingsreglene omfatter blant annet habilitet, veiledningsplikten, saksbehandlingstid, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt, innsynsrett og dokumentasjonsinnsyn, samt formregler knyttet til selve vedtaket. I tillegg vil man lære om saksbehandlingsprosessen for forskrifter.

Videre skal vi gjennomgå klagebehandlingsprosessen, endring og omgjøring av vedtak, samt virkningen av saksbehandlingsfeil. For øvrig lærer man om offentleglova som er loven andre enn partene i saken må benytte for å få innsynsrett i saken, som f.eks. media og andre interesserte.

Det blir også fokus på grunnleggende forvaltningsprinsipper som legalitetsprinsippet, kontradiksjonsprinsippet og forsvarlig saksbehandling derav myndighetsoverskridelse.

Tilslutt vil emnet ta for seg noen øvrige rettsområder for å vise forvaltningsretten i et større rettslig perspektiv. Vi benytter Lovdata Pro for å finne lover og andre rettskilder på en rask og effektiv måte.

Arkiv og prosessverktøy

Emnet Arkiv og prosessverktøy omhandler prinsipper og regler som gjelder for arkivering. Arkivering er avgjørende for at forvaltningen skal kunne dokumentere og bevise for ettertiden de vurderinger som ble gjort og de vedtak som ble fattet. Det blir fokus på behandling av dokumenter, e-post og SMS i et elektronisk arkiv. Det er avgjørende at en saksbehandler kjenner til reglene for arkivering og følger virksomhetens interne rutiner.

Du lærer grunnleggende arkivregler og arkivoppgaver ved bruk av relevant programvare, p.t. Public 360. Her vil du få trening i saksbehandlers praktiske arbeidsoppgaver knyttet til arkiv og prosessverktøy. Public 360 benyttes blant annet på flere universiteter og høyskoler, i fylkeskommuner, helseforetak og i Lånekassen.

Utdanningen Saksbehandler, tilbys kun på nett.

Prosjekt

Det skal i løpet av utdanningen gjennomføres ett prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal ta opp saksbehandlingsprosessen og vise juridiske ferdigheter innenfor valgt problemstilling. Emnet er derfor tverrfaglig, hvor det vil være rom for å vide frem ferdigheter i emnene forvaltning- og saksgang, juridiske emner og arkiv.

Dette sier studentene våre

Jeg har master i sosialantropologi, men fikk ikke jobb fordi jeg manglet praktisk yrkeserfaring. Videreutdanningen på Treider gir meg den praktiske og yrkesrettede kompetansen jeg trenger.

Eline, Saksbehandler