Reiselivskoordinator

Studiepoeng 60
Finansiering
Semester 2
Fakta
Studiestart og varighet

Oslo: 1-årig, oppstart 21.august 2019

Bergen: 1-årig, oppstart 21.august 2019

Trondheim: 1-årig, oppstart 21.august 2019

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Reiselivskoordinator tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Jobbmuligheter

Utdanningen er svært relevant i dagens arbeidsmarked og mulighetene for jobb er veldig mange. Reiselivsnæringen er en sammensatt næring med mange ulike bedrifter og dermed også et stort antall jobber og funksjoner.

En del studenter får jobbtilbud etter praksisperioden i den bedriften hvor de har hatt praksis, og mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret for å rekruttere våre studenter-

Målsetting

Vi ønsker å tilby studentene en moderne, effektiv og fremtidsrettet utdanning innenfor reiselivet hvor det praktiske står i sentrum.  Kunnskapen, ferdighetene og den generelle kompetansen studentene våre tilegner seg skal kunne åpne for mange arbeidsmuligheter innen reiseliv.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Praksis

På vårsemesteret skal du være ute i praksis sammenhengende i 4-5 uker. Praksisen vil bidra til at du får erfaring fra bransjen og vil dermed bli enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Treider Fagskoler vil gi deg god veiledning ifm søknad om praksisplass.

Pris og finansiering
  • Pris per semester: kr 50 500,- (varighet to semestre)
  • Registreringsavgift: kr 1 800,-
  • Eksamensavgift er inkludert.
  • Lærebøker kommer i tillegg

Kostnadene tilknyttet eventuelle ekskursjoner kommer i tillegg til studieavgiften.

Reiselivskoordinator er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det gjennomføres eksamen i alle emner. Det må påregnes eksamener både på høstsemesteret og vårsemesteret. Enkelte eksamener er tverrfaglige. Ved bestått eksamen i alle emner utstedes vitnemål.

Som en del av praksisen skal det også skrives en utførlig rapport om praksisperioden og om bedriften du har jobbet i. Rapporten skal synliggjøre at du har god kjennskap til virksomheten. Praksisrapporten skal fange opp alle emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid.

Vi benytter ulike vurderingsformer som f.eks. skriftlig skoleeksamen, muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og prosjektarbeid.

Kvalitetshåndbok

Her finner du Treiders kvalitetshåndbok.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Reiselivskoordinator

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Reiselivskoordinator, er en praktisk utdanning som gir deg god kunnskap om reiselivsbransjen. Reiseliv er en av verdens største bransjer, med hele verden som arbeidsplass! Her er det gode muligheter for å kombinere jobb med reise. Du lærer å utvikle og selge spennende reiseprodukter i både inn- og utland.

Du vil lære mye om turisme, hotell og opplevelser, både i teori og praksis. I løpet av studiet vil dere planlegge og gjennomføre egne studieturer. Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du gjennomføre en praksisperiode i en relevant bedrift. Dette gjør deg godt forberedt til å gå rett ut i jobb som reiselivskoordinator etter endte studier.

Emner
Forskningsmetoder Turistgeografi og reiseplanlegging

Emnet gir deg kunnskaper om reisemål og turistdestinasjoner i Norge, Norden, utvalgte land i Europa samt andre utvalgte kontinenter på et mer generelt nivå. Du får kunnskap om betydningen av å bruke turistgeografi som faglig verktøy og det legges stor vekt på å arbeide med kart/atlas, reisehåndbøker og internett i tillegg til ulike oppslagsverk som ressurs i faget. Du får en innføring i landskapsformer og klimatiske forhold samt får en oversikt over viktige turistområder og severdigheter, attraksjoner og aktivitetstilbud primært i Europa, men også i andre deler av verden. Ulike trender og drivkrefter for endringer i reisebransjen blir også belyst. For å få en dypere forståelse for emnet vil noen kulturelle forhold bli drøftet og belyst.

Emnet gir også en generell innsikt i reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet med fokus på planlegging og tilrettelegging av reiser. Du skal opparbeide forståelse for hvilke funksjoner reisebyråer og reisearrangører ivaretar i forhold til formidling, produksjon, kalkulasjon samt distribusjon av reiser. Emnet gir innblikk i ulike oppslagsverk som benyttes i bransjen og hvordan disse på best mulig måte kan benyttes i forhold til planlegging av reiser.

Det vil bli gitt innsikt i hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder en guide og reiseleder har. I tillegg får du kjennskap til planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med møter og konferanser. Faget er svært yrkesrettet og har som hovedmål at studenten etter fullført utdanning skal ha tilstrekkelige kunnskaper til å jobbe i ulike avdelinger innen produksjon, operasjon og distribusjon av reiser.

Engelsk

Arbeidslivet i Norge blir mer og mer internasjonalt og multikulturelt. Riktig kommunikasjon på engelsk krever at du behersker språket på et profesjonelt nivå. Gjennom arbeidet med emnet skal du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i engelsk som er relevant for bransjen.  Gjennom kulturforståelse skal du kunne tolke situasjoner riktig og gi respons på engelsk som er tilpasset situasjonen på en korrekt og profesjonell måte. I læringsprosessen skal det gis trening i relevant engelsk muntlig og skriftlig opp mot arbeidsoppgavene de skal utføre. Emnet skal gi en generell innføring i reiselivssektoren med hensyn til ulike bedriftstyper og tilbud.

Reiselivsnæringen

Emnet gir deg kompetanse om reiselivet som fenomen og som næring. I tillegg tar vi for oss reiselivets ulike bransjer, fagområder og organisering. Emnet plasserer reiselivet som næring i norsk og internasjonalt perspektiv og vektlegger sammenhengen mellom ulike yrker og bransjer i reiselivet. Bransjekunnskap fungerer som ramme for de øvrige reiselivsfagene og skal bidra til å utvikle en helhetlig og tverrfaglig fagforståelse. Alle studenter får en introduksjon til Amadeus, et reservasjonssystem som benyttes av de aller fleste reisebyråer i Norge.

Det er også mulig å gjennomføre et nettbasert kurs i Amadeus. Kostnaden for å delta på dette kommer eventuelt i tillegg til studieavgiften.

Hotellarbeid

Her får du en generell innsikt og innføring i hotellbransjen. Det rettes også fokus på å videreutvikle bransjens struktur og kvalitet.

Emnet legger vekt på å se overnattingsproduktet fra ulike innfallsvinkler; som ansatt, som kunde, som gjest og som samarbeidspartner. Emnet legger vesentlig vekt på å være yrkesrettet og har som mål at du etter fullført utdanning skal ha tilstrekkelige kunnskaper til å jobbe i ulike avdelinger innenfor hotellnæringen.

Ettersom arbeid i resepsjonen vektlegges, vil du bli godt kvalifisert for en jobb som resepsjonist.

Markedsføring

Emnet gir deg en generell innføring i markedsføringens rolle i en bedrift i reiselivsnæringen og gir deg kunnskap om hvordan en markedsplan er bygget opp. Det skal utvikles en forståelse for hvordan finne en målgruppe, tilpasse et produkt og hvordan man skal nå denne målgruppen ved å benytte relevante metoder for markedskommunikasjon. Emnet er praktisk rettet med eksempler fra norsk næringsliv. Kunnskapen og ferdighetene studenten tilegner seg vil hjelpe deg til å få et helhetsbilde av hvordan markedsføring og salg i en reiselivsbedrift i Norge fungerer. Dette vil åpne for flere arbeidsmuligheter innen reiselivsnæringen.

Prosjekt

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre ett prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype seg i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte.

Praksis

På vårsemesteret skal du være ute i praksis sammenhengende i 4-5 uker.

Praksisen vil bidra til at du får erfaring fra bransjen og vil dermed bli enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Vi gir deg god veiledning ifm søknad om praksisplass.

Målsettingen med praksisen er at du får delta i flest mulige arbeidsoperasjoner, at du får en god innsikt i virksomheten og hvilke arbeidsoppgaver som utføres. På denne måten skal du være til god nytte i praksisbedriften. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, men utgangspunktet er full arbeidsdag.

Som en del av praksisen skal det skrives en utførlig rapport om praksisperioden og om bedriften du har jobbet i. Rapporten skal synliggjøre at du har god kjennskap til virksomheten. Praksisrapporten skal fange opp alle emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid. Denne praksisrapporten karaktergis og fremkommer på vitnemålet.

Alle studentene på Reiselivskoordinator skal også arrangere en workshop i løpet av mai. Der skal hver enkelt presentere sine praksisbedrifter.

Ekskursjoner

Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med reiselivsnæringen og i løpet av studiet arrangeres det ekskursjoner som har som hovedmål å gi studentene et virkelighetsnært bilde av den bransjen de utdanner seg innen. I Oslo kan det være snakk om besøk og omvisninger på f.eks Gardermoen, Color Line, Astrup Fearnley Museet, Nasjonalgalleriet, Nobel Fredsprissenter, Hotel Continental, Grand Hotel og Hotel Bristol. Eventuelle kostnader i forbindelse med slike ekskursjoner kommer i tillegg til studieavgiften.

Vi er opptatt av å trekke bransjen inn i undervisningen ved å invitere spennende og dagsaktuelle gjesteforelesere fra resielivsbransjen, f.eks fra Norsk Hotellsikkerhet, Norwegian, Europeiske Forsikring, Kenor Safaris, Ethical Travel Portal og Apollo.

Studieturer

I løpet av utdanningen arrangeres det, ved nok påmeldte, en studietur innenlands på høsten og en studietur til utlandet i løpet av vårsemesteret. Hovedmålet med disse turene er at studentene skal lære alle elementer ved planlegging og gjennomføring av en reise. Under selve gjennomføringen har alle et ansvar i forhold til bl.a vertskapsrollen. I tillegg skal samtlige skrive en utfyllende studierapport som må godkjennes av faglærer.

Tidligere har turene gått til bl.a. Island, Mexico, New York, Thailand og Vietnam. Kostnadene i forbindelse med studieturer kommer i tillegg til studieavgiften.

Dette sier studentene våre

Jeg er veldig rastløs, så jeg trives i en jobb hvor arbeidsoppgavene er varierte og hvor det er mulighet for å reise. Jeg har en bachelor innen Pedagogikk fra før. Det passet ikke for meg, og jeg ønsket en kort og praktisk utdanning. Lærerne er veldig engasjerte og det har vært mye fokus på fagrelaterte tema og på det praktiske. Jeg hadde 4 ukers praksis i Sør-Afrika. dette er en av de beste opplevelsene jeg har hatt.

Inger, Reiselivskoordinator

Jeg tok reiseliv på videregående og på folkehøyskole, og ønsket å bygge videre på dette. Det er god læring og samarbeid i klasserommet. Det er mye fokus på det praktiske, så jeg har lært mye. Jeg hadde min praksisplass hos STS Education og har nå fått sommerjobb hos dem.

Julie, Reiselivskoordinator