Coverbilde reiselivskoordinator

Reiselivskoordinator

Studiepoeng 60
Finansiering
Semester 2
Fakta
Studiestart og varighet 2020

Oslo:  oppstart medio august 2020

Trondheim: oppstart medio august 2020

Bergen: oppstart medio august 2020

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår)
Reiselivskoordinator tilbys med varighet to semestre på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning.

Jobbmuligheter

Utdanningen er svært relevant i dagens arbeidsmarked og mulighetene for jobb er veldig mange. Reiselivsnæringen er en sammensatt næring med mange ulike bedrifter og dermed også et stort antall jobber og funksjoner.

En del studenter får jobbtilbud etter praksisperioden i den bedriften hvor de har hatt praksis, og mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret for å rekruttere våre studenter-

Målsetting

Vi ønsker å tilby studentene en moderne, effektiv og fremtidsrettet utdanning innenfor reiselivet hvor det praktiske står i sentrum.  Kunnskapen, ferdighetene og den generelle kompetansen studentene våre tilegner seg skal kunne åpne for mange arbeidsmuligheter innen reiseliv.

Opptakskrav
Praksis

På vårsemesteret skal du være ute i praksis sammenhengende i 4-5 uker. Praksisen vil bidra til at du får erfaring fra bransjen og vil dermed bli enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Treider Fagskoler vil gi deg god veiledning ifm søknad om praksisplass.

Pris og finansiering
  • Pris per semester: kr 50.500,- varighet to semestre (1 år)
  • Registreringsavgift: kr 1.800,-
  • Totalt 102.800,-
  • Eksamensavgift er inkludert.
  • Lærebøker kommer i tillegg

Reiselivskoordinator godkjent for lån og stipend i Lånekassen

Kostnadene tilknyttet eventuelle ekskursjoner kommer i tillegg til studieavgiften.

Eksamen

Det gjennomføres eksamen i alle emner. Det må påregnes eksamener både på høstsemesteret og vårsemesteret. Enkelte eksamener er tverrfaglige. Ved bestått eksamen i alle emner utstedes vitnemål.

Som en del av praksisen skal det også skrives en utførlig rapport om praksisperioden og om bedriften du har jobbet i. Rapporten skal synliggjøre at du har god kjennskap til virksomheten. Praksisrapporten skal fange opp alle emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid.

Vi benytter ulike vurderingsformer som f.eks. skriftlig skoleeksamen, muntlige presentasjoner, hjemmeeksamen og prosjektarbeid.

Kvalitetshåndbok

Her finner du Treiders kvalitetshåndbok.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Reiselivskoordinator

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Reiselivskoordinator, er en praktisk utdanning som gir deg god kunnskap om reiselivsnæringen. Reiseliv er en av verdens største næringer der du har hele verden som arbeidsplass! Du vil lære mye om de ulike bransjene og deres betydning for samfunnet bl.a. med tanke på å skape arbeidsplasser.

Vi samarbeider tett med næringslivet, og du vil møte mennesker fra bransjen gjennom forelesninger, bedriftsbesøk og de 4-5 ukene du er i praksis. Det er stort fokus på miljø og bærekraft i de ulike emnene, og du vil lære mye om hvordan du på best måte kan bidra til å ta vare på natur og kultur. I løpet av studietiden er vi på flere ekskursjoner og studieturer som du selv er med på å planlegge, gjennomføre og evaluere.

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterere.

Last ned informasjon om Reiselivskoordinator her.

Emner
Reiselivskunnskap

Emnet er svært relevant og har som hovedmål at studentene etter fullført utdanning skal ha tilstrekkelige kunnskaper til å jobbe i ulike avdelinger innenfor produksjon, operasjon og distribusjon av reiser. Du får grunnleggende kunnskaper om reisemål og turistdestinasjoner, primært i Europa, og lærer å bruke denne kunnskapen for videre produksjon av turer for ulike målgrupper. Du skal opparbeide forståelse for hvilke funksjoner reisebyråer og reisearrangører ivaretar med tanke på formidling, produksjon, kalkulasjon samt distribusjon av reiser. Ulike trender og drivkrefter for endringer i reisebransjen blir også belyst, og det rettes stort fokus på bærekraft og miljø. Du får også kunnskaper om betydningen av opplevelsesbasert verdiskapning og hvordan man kan designe en god opplevelse for gjesten.

Alle studenter får tilbud om et grunnkurs i Amadeus, et reservasjonssystem som benyttes av de aller fleste flyselskap, turoperatører og reisebyråer i Norge.

Engelsk

Arbeidslivet i Norge blir mer og mer internasjonalt og multikulturelt. Riktig kommunikasjon på engelsk krever at du behersker språket på et profesjonelt nivå. Gjennom arbeid med emnet, skal du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter som er relevante for bransjen. Gjennom kulturforståelse skal du kunne tolke ulike situasjoner riktig og gi respons som er tilpasset situasjonen på en korrekt og profesjonell måte. I læringsprosessen skal det gis trening i relevant engelsk muntlig og skriftlig opp mot arbeidsoppgavene som skal utføres. Emnet skal gi en generell innføring i reiselivssektoren med hensyn til ulike bedriftstyper og tilbud.

Reiselivsnæringen

Emnet gir deg kompetanse om reiselivet som fenomen og næring. Vi tar for oss reiselivets ulike bransjer, fagområder og organiseringen av disse. Emnet plasserer reiselivet som næring i norsk og internasjonalt perspektiv og vektlegger sammenhengen mellom ulike bedrifter i reiselivet.

Dette emnet fungerer som ramme for de øvrige reiselivsfagene og skal bidra til å utvikle en helhetlig og tverrfaglig fagforståelse. Du får kunnskap om andre kulturer og deres særegenheter, samt forståelse for utfordringer i tverrkulturell kommunikasjon. Du vil også tilegne deg kunnskap om ulike reisemønstre, attraksjonstyper og formidlingsformer som er typisk for reiselivsnæringen.

Hotellarbeid

Emnet gir en generell innsikt og innføring i hotellbransjen. Det er stort fokus på å se utviklingen i bransjen over tid og å følge med på trender i markedene. Det legges vekt på å se overnattingsproduktet fra ulike innfallsvinkler; som ansatt, som gjest og som samarbeidspartner.

Emnet er yrkesrettet og har som mål at du etter fullført utdanning skal ha tilstrekkelige kunnskaper til å jobbe i ulike avdelinger innen hotellbransjen.

Ettersom ulike arbeidsoppgaver i resepsjonen vektlegges, vil du bli godt kvalifisert for en jobb som resepsjonist.

Markedsføring

Emnet gir deg innsikt i hvilke aktiviteter som tilhører det mest grunnleggende markedsføringsarbeidet i en reiselivsbedrift. Du lærer om forskjellige markedsformer, samt ulike måter å se og jobbe med markedsføring på. Du lærer å bygge og opprettholde lønnsomme kunderelasjoner ved å tilby kundeverdi og tilfredsstillelse. Det legges vekt på å forstå og vurdere betydningen av bærekraftig markedsføring for alle typer bedrifter og produkter, samt forstå betydningen av opplevelsesbasert markedsføring.

Vi vil jobbe prosjektbasert – både selvstendig og i team.

Prosjekt

I første semester skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt og relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere sammen skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt. Dere skal fordype dere i temaet og presentere resultatet på en informativ og representativ måte ut ifra gitte kriterier.

Praksis

På vårsemesteret skal du være ute i praksis i 4-5 sammenhengende uker. Praksistiden vil bidra til at du får erfaring fra bransjen og dermed bli enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Vi gir deg god veiledning i forbindelse med søknad om praksisplass og eventuelle intervjuer.

Målet med praksisperioden er at du får delta i flest mulig arbeidsoperasjoner i bedriften. Slik får du god innsikt i bedriften og kan gjøre maksimal nytte for deg i bedriften. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, og det skal i utgangspunktet være full arbeidsdag.

Som en del av praksisen skal det skrives en utførlig rapport om praksisperioden og bedriften du har jobbet i. Gjennom arbeidet med praksisrapporten får du et innblikk i bedriftens indre liv, og du vil i større grad forstå helheten i bedriften. Praksisrapporten skal fange opp de fleste emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid. Karakteren på rapporten fremkommer på vitnemålet.

Hvert vårsemester har skolen en utstilling/workshop hvor næringslivet og andre interesserte blir invitert. Her har studentene ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Ekskursjoner

Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med reiselivsnæringen og i løpet av studieåret arrangeres det ekskursjoner for å gi studentene et virkelighetsnært bilde av den bransjen de utdanner seg innen. Å møte bransjen på denne måten, gir et unikt grunnlag for nettverksbygging på flere ulike nivåer. Det kan være besøk og omvisninger på flyplasser, hoteller, turistkontorer, rederier, museer, gallerier etc.

Spennende og dagsaktuelle tema blir belyst gjennom gjesteforelesere fra reiselivsnæringen.

Studieturer

I løpet av utdanningen arrangeres det, ved nok påmeldte, en studietur i Norge i løpet av høsten og en studietur til utlandet i løpet av vårsemesteret. Hovedmålet med disse turene er at studentene skal lære alle elementer ved planlegging og gjennomføring av en gruppereise. De bestemmer selv destinasjonen og under selve reisen har de ansvar for å være reiseledere og et godt vertskap for hverandre. I tillegg skal samtlige skrive en utfyllende studierapport som skal godkjennes av faglærer.

Tidligere turer har gått til bl.a. Island, Mexico, Portugal, cruise i Middelhavet, Cuba, Kambodsja, Sør Afrika, India, New York, Thailand og Vietnam. Kostnadene i forbindelse med studieturene kommer i tillegg til studieavgiften.

Dette sier studentene våre

Ida reiselivskoordinator

– Lærerne Treider benytter seg av, arbeider ute i bransjen selv, noe jeg ser på som veldig positivt. Det betyr at de kjenner reiselivsbransjen godt og har kontakter. Studieløpet er i tillegg kort og fikk meg raskt ut i jobb.

Ida, Reiselivskoordinator
Inger

Jeg er veldig rastløs, så jeg trives i en jobb hvor arbeidsoppgavene er varierte og hvor det er mulighet for å reise. Jeg har en bachelor innen Pedagogikk fra før. Det passet ikke for meg, og jeg ønsket en kort og praktisk utdanning. Lærerne er veldig engasjerte og det har vært mye fokus på fagrelaterte tema og på det praktiske. Jeg hadde 4 ukers praksis i Sør-Afrika. dette er en av de beste opplevelsene jeg har hatt.

Inger, Reiselivskoordinator