Regnskapsmedarbeider

Studiepoeng 30
Finansiering
Studietid 6/12 mnd
Fakta
Studiestart stedbasert

Oslo: Dagtid- og kveldstid 30.jan 2019 / 20.aug 2019

Bergen: Kveldstid 30.januar 2019 / dagtid 20.aug 2019, kveldstid, 21.aug 2019

Trondheim: Dagtid 30.jan 2019, kveld 29.jan 2019 / dagtid- og kveldstid 20.aug 2019

Stavanger: kveld, 4.september 2019

Drammen: kveld, 4.september 2019

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Regnskapsmedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. Det legges imidlertid opp til enkelte studiedager og halve undervisningsdager.

Undervisningen er lagt opp slik for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Regnskapsmedarbeider tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende den som tilbys på dagtid, men går over to semestre. Enkelte helgeundervisninger kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er kl. 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Studiestart nettstudier

Nettutdanning: 13. februar 2019

Jobbmuligheter

Denne utdanningen gir deg en etterspurt kompetanse som vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innen regnskap og økonomi. Du vil etter endt utdanning kunne jobbe med generell regnskapsføring og enkel lønnskjøring i privat og offentlig sektor. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Målsetting

Ved gjennomført utdanning har du kompetansen som kreves for å utføre tilfredsstillende arbeid i en hvilken som helst bedrift som regnskapsmedarbeider, samt en helhetlig forståelse for økonomi- og regnskapsfunksjonen og dennes plassering i organisasjonen.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse

Forprøver

Forkurs IT
Vi tilbyr et gratis, obligatorisk forkurs i IT. Dette er nettbasert, og det gis tilgang til det rett etter studiestart.

Pris og finansiering

Stedsbasert: Kr 59.800,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nettstudier: Kr 39.200,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgifter. Lærebøker kommer i tillegg.

Regnskapsmedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Studentene går opp til eksamen i følgende emner:

  1. Regnskap
  2. Regnskapssystem
  3. Lønn og personal
  4. Semesteroppgave

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål.

Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

Treider benytter den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Pensumlitteraturen finner du i nettskolen og i lærebøkene som du kan kjøpe på www.akademika.no eventuelt i bokhandelen. I noen av emnene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Innsendingsoppgavene leveres til nettlæreren gjennom nettskolen. Du får tilgang til din egen arbeidsbok i nettskolen. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedager gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Vi har en rekke positive og engasjerte studiekonsulenter som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene med f.eks. planlegging av studieprogresjon eller med praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Studiekonsulenten kan gi deg smarte tips dersom du trenger hjelp med motivasjonen. Særlig rundt eksamenstider pleier det å være praktiske spørsmål. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du på læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene og eksamenstidspunktene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det virtuelle klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo, innenfor de fristene som satt. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Regnskapsmedarbeider

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Regnskapsmedarbeider, gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å utføre regnskapet på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet grunnleggende regnskapsteori og jus, behandling av innkommende og utgående pengestrømmer i regnskapssystemet og lønnskjøring i Vismaprogrammet Tripletex. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. 

Emner
Regnskap

Dette emnet gir deg grunnlag for å kunne være med i det daglige regnskapsarbeidet, og for å forstå hvilken plass dette arbeidet har i det helhetlige regnskapssystemet.

Du lærer å løse tabellarisk regnskap opp mot resultat og balanse, der Excel er et viktig verktøy. Videre får du oversikt over regler i regnskapsloven, bokføringsloven og regnskapsstandarder. Du lærer å sette opp oppstillingsplan for resultat og balanse med noter, vurdering og oppgjør av anleggsmidler og omløpsmidler, enkel regnskapsanalyse og å behandle skatt.

Du lærer forskjellen på utgift og kostnad, beregning av varekostnad, avskrivning av driftsmidler, skille mellom eiendeler og kostnader, kjøp og salg på kreditt, inngående og utgående merverdiavgiftsoppgjør, kreditnotaer og rabatter, beregning av kostnader, forskuddsbetalinger og ubetalte poster, kalkulasjon, direkte- og indirekte kostnader, kalkyle, bruttofortjeneste og avanse, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, terminoppgjør, avstemming mot bank, kunder, leverandører og lønn.

Regnskapssystem

Dette emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Visma Tripletex.

Du du lærer å føre et fullstendig regnskap fra innleggelse av firmadata til avslutning med enkelt årsoppgjør, bygge opp bedriftens kontoplan i følge Norsk standard, opprette kunder og leverandører, kunne kontere og føre bilag, fakturere, purre og inkassorutiner, skrive ut nødvendige rapporter, samt foreta enkel budsjettering.

Lønn og personal

Dette emnet omfatter organisasjonslære, å forstå og kjenne til hvilke lover og regler som omhandler ansatte. I tillegg lærer du partene i arbeidslivet å kjenne, oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, å ha oversikt over de viktigste lønnsbegrepene og de vanligste formene for lønn, kunne lover og regler rundt arbeidstid, oppsigelse og avskjed, kjenne til lovene som gjelder for permisjon og fravær og behandling av disse og å kjøre en fullstendig lønnskjøring i et lønnsprogram.

Semesteroppgave

Semesteroppgaven omfatter føring av et fullstendig regnskap der du bygger opp en regnskapsperm. Du skal vise at du behersker bilagshåndtering, foreta korrigeringer, følge med på frister og skrive ut alle nødvendige terminoppgaver, skrive ut alle rapporter til det offentlige og regnskapsrapporter, dvs. at du skal føre et komplett regnskap fra inngående balanse til avslutning mot et enkelt årsoppgjør.

Semesteroppgaven er omfattende og skal gjenspeile utfordringene du vil møte i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med oppgaven skal du benytte kompetansen du har tilegnet deg på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. Slik gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av din kompetanse ved endt utdanning.

Dette sier studentene våre

Jeg hadde ingen utdanning fra før, og har jobbet mange år dagligvarebransjen. Jeg er gift og har barn, så jeg trengte en kort og praktisk utdanning som kan få meg raskt ut i arbeid. Jeg trivdes veldig godt. Det er mindre fokus på teori og mer fokus på det praktiske, noe som passer meg veldig bra. Jeg lærer fortere og mye mer!

Bjørg, Regnskapsmedarbeider