Forsidebilde regnskapskonsulent

Regnskapskonsulent

Studiepoeng 60
Finansiering
Semester 2 eller 4
Fakta
Studiestart stedbasert 2020

Oppstart høst 2020 i Oslo og Trondheim: medio august

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår)
Regnskapskonsulent tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Studiestart nettutdanning

Nettutdanning 2020: medio september

FIRE SEMESTRE PÅ DELTID (to skoleår)

Jobbmuligheter

På grunn av den brede fagsammensetningen får du et stort nedslagsfelt når det gjelder jobbmuligheter innen regnskap og økonomi. Etter noe praksis vil du ha kompetanse til å jobbe som mellomleder og kunne veilede medarbeidere innen regnskapsføring, lønnsarbeid generelt og bruk av administrativ programvare spesielt (regnskaps- lønns- og ordre/fakturaprogram).

Mange av våre studenter har etter endt utdanning hos oss fått jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling i en bedrift eller i et regnskapsbyrå.  Uansett arbeidsmarked er det alltid behov for ansatte med denne bakgrunnen. Mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret og rekrutterer ansatte direkte fra oss. Manpower, Adecco. m.fl. er også interesserte i å rekruttere våre studenter.

Praksis

Praksis gjennomføres som fire sammenhengende uker i relevant bedrift. Praksisen bidrar til at du får nyttig erfaring og dermed blir enda bedre rustet for jobb etter avsluttet utdanning. Treider vil gi deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Målsetting

En praktisk og direkte jobbrelevant regnskapsutdanning

Et års studium med regnskap og økonomi vil gi deg tilstrekkelig modningstid i emnene. Det vil gjøre deg operativ fra dag én i arbeidslivet. Det har tradisjonelt vært gode muligheter for jobb etter en slik utdanning. Næringslivet har behov for regnskapskonsulenter både i oppgangstider og nedgangstider. For å kunne bruke regnskapet som et styringsverktøy, må bedriftene hele tiden være à jour. Regnskapet må analyseres og rapporter må lages. Regnskapet danner også grunnlaget for budsjettene. Det tas høyde for disse behovene i studiet, og de er naturlige deler av pensum og undervisningen. Du blir dermed godt kvalifisert for yrkeslivet.

Etterspurt kompetanse

Ved gjennomført utdanning skal studentene inneha kompetansen som kreves for å utføre tilfredsstillende arbeid som regnskapskonsulent i en hvilken som helst bedrift, samt ha en helhetlig forstålse vedrørende økonomi- og regnskapsfunksjonen og dennes plassering i organisasjonen.

Opptakskrav
Pris og finansiering

Stedbasert:

 • Pris per semester: kr 50.500,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1.800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Totalpris: kr 102.800 (to semestre)
 • Lærebøker kommer i tillegg

Nettutdanning:

 • Pris kr 73.200,- (varighet 2 år)
 • Opptaksgebyr: kr 1.800,-
 • Totalpris: kr 75.500 (fire semestre)
 • Eksamensavgift er inkludert
 • Lærebøker kommer i tillegg

Utdanningen Regnskapskonsulent er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Første semester

 • Regnskap
 • Regnskapssystem
 • Lønn og personal
 • Semesteroppgave 1

Andre semester

 • Regnskapssystem 2
 • Lønn og Personal 2
 • Årsregnskap og Økonomistyring
 • Semesteroppgave 2
 • Praksisrapport

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive semesteroppgaven og praksisrapporten, utstedes vitnemål.

Kvalitetshåndbok

Her finner du Treiders kvalitetshåndbok.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Regnskapskonsulent

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Regnskapskonsulent, gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å kunne jobbe i en økonomi- eller regnskapsavdeling. Du lærer å utføre regnskap på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet regnskapsteori og relevant jus, fullstendig regnskap inkludert lønnskjøring i regnskapssystemet Tripletex, årsoppgjør og årsregnskap. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du gjennomføre en praksisperiode i en relevant bedrift.

Regnskapskonsulent nettutdanning: I emnet Årsregnskap vil det bli arrangert en stedbasert samling over to dager i lokalene til Treider i Oslo. Denne samlingen vil bli streamet.

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Regnskapsmedarbeider (6mnd).

Alle våre studenter vil bli sertifisert i bruk av Tripletex.

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterer.

Last ned informasjon om Regnskapskonsulent her.

Emner
Regnskap

Emnet gir deg grunnlag for å kunne være med i det daglige regnskapsarbeidet, og for å forstå hvilken plass arbeidet har i det helhetlige regnskapssystemet.

Du lærer forskjellen på utgift og kostnad, beregning av varekostnad, avskrivning av driftsmidler, skille mellom eiendeler og kostnader, kjøp og salg på kreditt, inngående og utgående merverdiavgifts oppgjør, kreditnotaer og rabatter, beregning av kostnader, forskuddsbetalinger og ubetalte poster, kalkulasjon, direkte- og indirekte kostnader, kalkyle, bruttofortjeneste og avanse, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, terminoppgjør, avstemming mot bank, kunder, leverandører og lønn.

Emnet lærer deg å løse regnskapsoppgaver med resultat og balanse, der Excel er et viktig verktøy. Videre får du oversikt over regler i regnskapsloven, bokføringsloven og regnskapsstandarder, samt lærer å sette opp oppstillingsplan for resultat og balanse med noter, vurdering og oppgjør av anleggsmidler og omløpsmidler, enkel regnskapsanalyse og å behandle skatt.

Regnskapssystem (1 og 2)

Emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Visma Tripletex. I tillegg skal du avslutte årsregnskapet med overføring til Finale årsoppgjør.

Du skal kunne føre et fullstendig regnskap, fra innleggelse av firmadata til avslutning med fullstendig årsoppgjør, bygge opp kontoplanen etter bedriftens behov ifølge Norsk standard, opprette kunder og leverandører, kunne kontere og føre bilag, fakturere, purre og inkassorutiner, skrive ut nødvendige rapporter, samt foreta budsjettering i regnskapssystemet.

I regnskapssystem 2 vil du også få kjøp av varer og tjenester fra utland, med valutatap og valutagevinst.

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy.

Lønn og personal (1 og 2)

Hovedvekten i emnet ligger på å kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du lære å legge inn opplysninger om selskapet, ansatte, oppstarts verdier, og å føre lønn hver måned. Du vil også lære å korrigere eventuelle tidligere feil, reiseregninger, og kjøre en ekstra lønnskjøring.

Dette emnet vil også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler ansatte. I tillegg lærer du partene i arbeidslivet å kjenne, oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, å ha oversikt over de viktigste lønnsbegrepene og de vanligste formene for lønn. Du vil også få kjennskap til lover og regler rundt arbeidstid, oppsigelse og avskjed, kjenne til lovene som gjelder for permisjon og fravær og behandling av disse.

Du vil også få kjennskap til pensjon, oppfølging sykemeldte og HMS.

Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave knyttet til bedriftens økonomistyringssystem. Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost hos de fleste bedrifter. Å ha kontroll over lønnskostnadene er derfor viktig for bedriftens totale økonomistyring.

Semesteroppgave (1 og 2)

Første semesteroppgave omfatter føring av et fullstendig regnskap fra inngående saldobalanse, bilagsføring og et enkelt årsoppgjør. Du skal vise at du behersker bilagshåndtering, kunne foreta korrigeringer, følge med frister og ta ut alle etterspurte regnskapsrapporter og rapporter til det offentlige fra regnskapssystemet. Du skal føre et komplett regnskap fra inngående balanse og avslutte mot et enkelt årsoppgjør.

I den andre semesteroppgaven skal du avslutte et regnskap med fullstendig årsoppgjør. Det omfatter beregning av nøkkeltall og skatteberegning. I tillegg skal det foretas full lønnskjøring i lønnssystemet, og overføre lønnstallene til regnskapssystemet. Du vil også få kjøp av varer/tjenester fra utland i denne oppgaven.

Semesteroppgavene er omfattende og skal gjenspeile utfordringene du vil møte i arbeidslivet. Gjennom arbeidet med oppgavene skal du benytte kompetansen du har tilegnet deg på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. Slik gir semesteroppgaven en helhetlig vurdering av din kompetanse ved endt utdanning.

Årsregnskap og Økonomistyring

I dette emnet skal du kunne foreta fullstendig årsoppgjør med skatteberegninger på anleggsmidler og omløpsmidler, vurdering av kundefordringer og tap på kundefordringer. Du får vite om forskjeller på et årsoppgjør avhengig av type virksomhet, regnskapsplikt kontra bokføringsplikt, utfylling av næringsoppgave og likningspapirer. I tillegg skal du kunne forklare årsoppgjør med noter, samt bruke Finale årsoppgjørsprogram med tall overført fra et regnskapssystem.

Økonomistyring fokuserer på analyse av regnskapstall, samt hvordan man kan redusere kostnader med god logistikk og lagerforståelse. Du lærer også å sette opp, bearbeide og analysere et budsjett ved hjelp av Excel.

NB! På nettutdanning vil det bli arrangert en stedbasert samling over to dager i lokalene til Treider i Oslo. Denne samlingen vil bli streamet.

Praksis

Praksis gjennomføres som fire sammenhengende uker i en relevant bedrift. Praksisen bidrar til at du får nyttig erfaring og dermed blir enda bedre rustet for jobb etter avsluttet utdanning.  Vi gir deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Målsettingen med praksisen er at du får delta i flest mulige arbeidsoperasjoner, at du får god innsikt i virksomheten og hvilke arbeidsoppgaver som utføres. Slik skal du være til god nytte i praksisbedriften. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, men utgangspunktet er full arbeidsdag.

Som en del av praksisen skal det skrives en logg om praksisperioden og litt om bedriften du har jobbet i.

Dette sier studentene våre

Regnskapskonsulent Trine

Jeg valgte Treider fordi jeg ville bygge på min kompetanse innenfor regnskap siden jeg har studert økonomi tidligere. Etter fullført utdanning ønsker jeg å jobbe innenfor regnskap og lønn. Jeg vil anbefale Treider til alle som ønsker en kort og yrkesrettet utdanning. Kjempeflinke lærere og godt studiemiljø! 

Trine, Regnskapskonsulent, Trondheim