Lønnsmedarbeider

Studiepoeng 30
Finansiering
Studietid 12 mnd
Fakta
Studiestart stedbasert høst 2019

Denne utdanningen har oppstart høsten 2019.

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Lønnsmedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. Det legges imidlertid opp til enkelte studiedager og halve undervisningsdager.

Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Lønnsmedarbeider tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende som tilbys på dagtid, men over to semestre. Enkelte helgeundervisninger kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Jobbmuligheter

Utdanningen gir bred teoretisk og praktisk kompetanse innenfor lønns- og personalarbeid. og gjør deg kvalifisert til å jobbe med disse arbeidsoppgavene.

Målsetting

Vår målsetting er å gi våre studenter en praktisk og direkte jobbrelevant og -kvalifiserende utdanning som gjør dem attraktive for næringslivet, hovedsaklig til en lønns- og personalavdeling. Kompetansen er etterspurt.

Overgangen fra en studietilværelse til en arbeidssituasjon blir for mange en vanskelig periode. Dette søker Treider Fagskoler å unngå. Vi har  fokus på at utdanningen skal være så tett opp til arbeidslivet som mulig. Derfor benytter vi konkrete yrkesrealistiske oppgaver og case i undervisningen og viser hvordan det blir gjort i praksis. Vårt mål er at studenter fra Treider Fagskoler ikke skal møte ubehagelige overraskelser i arbeidsmarkedet etter endt utdanning. Våre studenter skal takle denne overgangen på en enklest mulig måte. Dette blir det tilrettelagt for.

Vi bruker aktivt moderne og yrkestilpassede IT-verktøy gjennom opplæringen. Disse er i all hovedsak programvarene Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn. Kunnskap om begge programmene er etterspurt i arbeidsmarkedet og jobbmulighetene bedres ved at man innehar denne kompetansen.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse

Forkurs

Vi tilbyr et gratis, men obligatorisk forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.

Pris og finansiering

Stedbasert: Kr 59.800,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nettutdanning: Kr 39.200,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Lønnsmedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det gjennomføres eksamen i følgende emner:

 1. Arbeidsrett med organisasjonslære
 2. Lønn- og personalarbeid, og Lønnssystem
 3. Semesteroppgave

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål.

Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider Fagskoler

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

Treider Fagskoler benytter den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Pensumlitteraturen finner du i nettskolen og i lærebøkene som du kan kjøpe på www.akademika.no eventuelt i bokhandelen. I noen av emnene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Innsendingsoppgavene leveres til nettlæreren gjennom nettskolen. Du får tilgang til din egen arbeidsbok i nettskolen. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedager gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Vi har en rekke positive og engasjerte studiekonsulenter som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene med f.eks. planlegging av studieprogresjon eller med praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Studiekonsulenten kan gi deg smarte tips dersom du trenger hjelp med motivasjonen. Særlig rundt eksamenstider pleier det å være praktiske spørsmål. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du på læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene og eksamenstidspunktene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

Studielengde

For Regnskapsmedarbeider er normert tid for å gjennomføre utdanningen to semestre. Det er mulig å søke om 6 eller 12 måneder forlengelse av studietiden. Ved forlengelse påløper ekstra avgift.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det virtuelle klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo, innenfor de fristene som satt. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Lønnsmedarbeider

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Lønnsmedarbeider, gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen lønns- og personalarbeid. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å kunne utføre lønnsarbeid på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av lønnsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet om arbeidsrett, organisering og ledelse, praktisk personalarbeid og jus knyttet til lønns- og personalarbeid. Som en del av utdanningen, vil du gjennomføre virkelighetsnære lønnskjøringer fra A til Å i Vismaprogrammet Tripletex. Du får god trening i oppgaver som naturlig ligger innenfor lønnsmedarbeiderens ansvar. Våre forelesere har bred arbeidserfaring innen fagfeltet de underviser i, og har derfor en praktisk tilnærming til faget.

Denne utdanningen har oppstart høsten 2019.

Emner
Arbeidsrett med organisasjonslære

Her får du grunnleggende kjennskap om lovbestemmelser og avtaleverk knyttet til lønn og arbeidsmiljø, hvordan lover og regelverk fungerer i praksis og hvordan det påvirker arbeidslivet.

Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, inklusiv arbeidstid, permittering, ferie, samt forskrift for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Videre skal studentene bli kjent med hvordan en organisasjon kan bygges opp og hvilken rolle personforvaltningen har i organisasjonen. Videre skal studenten kjenne gjeldende lov- og regelverk for arbeidslivet slik som arbeidsmiljøloven og forskrift for helse, miljø og sikkerhet samt prinsippene for arbeidsretten. Innenfor området ledelse og kultur skal studenten bli kjent med ulike ledelsesformer og hvordan kulturen i organisasjonen har påvirkning på både ledelse og ansatte.

Emnet er en innføring i lovverket som griper inn i en lønnsmedarbeiders arbeidsfelt. Det gir også et bilde av hvilke krav som stilles til utførelse av det daglige arbeidet, samt pliktig rapportering til offentlige myndigheter. Følgende lover er relevante:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Skattebetalingsloven
 • Folketrygdloven
 • Ligningsloven
 • Skatteloven

I tillegg vil det bli vektlagt hvordan avtaleverket mellom partene i arbeidslivet fungerer og hva de ulike avtalene inneholder. Arbeidstakerorganisasjoner (f.eks. LO) og arbeidsgiverorganisasjoner (f.eks. NHO) er naturlige diskusjonsgrunnlag i denne sammenhengen. Temaer som gjennomgås i faget er:

 • Hovedavtaleverket
 • Tariffavtaler
 • Overenskomster
 • Arbeidsavtaler

Kjennskap til og kunnskap om disse forholdene er viktige for å kunne utføre et tilfredsstillende arbeid.

Lønns- og personalarbeid

Emnet fokuserer på praktisk lønnsteori og ser på hvordan lønnsarbeidet reguleres i lover og forskrifter. Da disse er i stadig endring, vektlegger vi arbeidsmetoder som til enhver tid setter deg i stand til å holde deg oppdatert.

 • Lønn og skatt
 • Trekkplikten
 • Lønnsinnberetning
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønnsutbetalinger
 • Pensjon
 • Naturalytelse
 • Godtgjørelse
 • Tariffavtaler
 • Refusjoner
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Trekk i lønn
 • Årsoppgaver
Lønnssystem

Emnet fokuserer på de daglige arbeidsoppgavene en lønnsmedarbeider har, som registrering av ansatte, lønns- og arbeidsavtaler, utgiftsgodtgjørelse, naturalytelse, reiseregninger, overtidstimer, pensjonsordninger, fravær, permisjoner og innsending av personopplysninger til Altinn. Målsettingen med emnet er at du skal kunne sette lønnsteorien inn i en praktisk sammenheng.

Vi bruker et lønnsystem som er fra en markedsledende aktør. I de fleste bedrifter er lønnssystemet integrert med regnskapssystemer og andre programmer. På denne måten blir lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver en del av bedriftens helhetlige økonomi- og personalsystemer.

Semesteroppgave

I dette emnet skal du gjennomføre en individuell tverrfaglig semesteroppgave ved bruk av lønnsprogram. Oppgaven er omfattende og skal gjenspeile de utfordringer du møter i arbeidslivet. Du vil, gjennom arbeidet med semesteroppgaven, benytte kompetansen som er tilegnet på bakgrunn av gjennomført undervisning innen de ulike fagområdene. Semesteroppgaven gir på denne måten en helhetlig vurdering av din kompetanse ved endt utdanning.