Lageradministrator

Studiepoeng 30
Finansiering
Studietid 12 mnd
Fakta
Studiestart høst 2019

Denne utdanningen har oppstart høsten 2019.

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Lageradministrator tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. Det legges imidlertid opp til enkelte studiedager og halve undervisningsdager.

Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Lageradministrator tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende den som tilbys på dagtid, men går over to semestre. Enkelte helgeundervisninger kan forekomme.

Undervisningstid på kveldsskolen er kl. 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Jobbmuligheter

Etter fullført utdanning kan du jobbe i offentlige og private bedrifter med lagerbehov, industri- og handelsbedrifter, og andre virksomheter med lager-, terminal- og logistikkvirksomhet.

 

Mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret og rekrutterer våre studenter.

Målsetting

Kunnskapsmål
Studenten skal ha god oversikt over området lager og terminal. Dette innbefatter rammebetingelser, relevante lover, regler og prinsipper, herunder miljøkravene, HMS, lageradministrators ansvarsområde og arbeidsoppgaver, prinsippene for god service og gode holdninger, skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk, samt vurdering av virksomhetens/deler av virksomhetens lønnsomhet og kvalitetsforbedringsprosesser.

Ferdighetsmål
Studenten skal selvstendig kunne planlegge, lede og administrere arbeidsoppgaver på lager, kunne anvende relevant lovverk innen lagersektoren herunder sikre at regelverket for HMS ivaretas, løse arbeidsoppgaver ved bruk av integrerte elektroniske verktøy og ivareta grensesnittet mot leverandører, kunder, myndigheter og andre interne og eksterne aktører på en målrettet måte.

Holdningsmål
Studenten skal være bevisst sitt verdigrunnlag og etablere gode holdninger i tråd med dette. Det innebærer å ha respekt for andre mennesker, norsk lov- og regelverk og normene som gjelder i bransjen. Studenten skal lære å ta ansvar slik det er definert i rollebeskrivelser, og der det er naturlig for øvrig. Studenten skal ha utviklet etisk refleksjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse

Pris og finansering

Kr 59.800,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

 

Lageradministrator er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det blir gjennomført følgende eksamener:

  1. Lager og logistikk
  2. Lager- og transportøkonomi
  3. Arbeidsledelse, Jus og HMS
  4. Prosjektvurdering

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive prosjekt, utstedes vitnemål.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Lageradministrator

Beskrivelse

Har du ønske om, eller erfaring fra, arbeid på lager eller terminal? Vår fagskoleutdanning Lageradministrator, er rettet mot deg som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innen dette området. Lageradministrasjon er et viktig ledd i all vareproduserende industri, varehandel og offentlige virksomheter, og du vil få god kunnskap om arbeidsledelse, økonomi, kvalitet og bruk av relevante IT-systemer. Som lageradministrator, må du kunne jobbe selvstendig, men samtidig forholde deg til medarbeidere med ulike funksjoner og med ulik etnisk bakgrunn. Du må også kunne forholde deg til myndigheter, kunder og leverandører.

Utdanningen har fokus på hvordan arbeidsoppgaver kan utføres på en miljøvennlig måte og gir deg god kunnskap om gjeldende miljøkrav, og kvalitetssikring. Etter fullført utdanning skal du kunne administrere lagermedarbeidere og underleverandører på en sikker måte.

Denne utdanningen har oppstart høsten 2019.

Emner
Lager og logistikk

Dette er en innledning til utdanningen for å sikre overgangen fra videregående opplæring, eventuelt gjøre oppstarten på utdanningen enklere for personer som er kvalifisert gjennom realkompetansevurdering.

Emnet inneholder tema som samfunnets behov og ordninger for lagring, mellomlagring og transport av gods, verdikjede og vareflyt, funksjonene i verdikjeden og krav til ansatte og virksomheter. Introduksjon til lager- og transportadministratorrollene, ansvar, fullmakter og hovedarbeidsoppgaver. Emnet inneholder også en gjennomgang av lager- og transportterminologien.

Emnet omhandler administrasjon og organisering av lager/terminal, herunder organisering av ulike lager, kostnadsmodeller, dimensjonering av lager og utstyr, logistikkprosessen med for- og etterarbeid med bruk av relevant informasjonsteknologi.

Innenfor områdene produktkunnskap, emballering, lagring og godshåndtering får studenten detaljert og praktisk kunnskap til direkte bruk i lageradministrasjonsfunksjonen.

Vi vil også berøre grensesnittet mot Tollvesenet.

Lager- og transportøkonomi

Her lærer du bedriftsøkonomiske og regnskapsmessige termer som benyttes i bransjen, økonomiske prosesser som utarbeidelse av kalkyler, ulike budsjetter, regnskap og innføring i lagerstyring, miljøavgifter og returordninger.

Arbeidsledelse og kommunikasjon

I dette emnet kombinerer vi teori og praktiske øvelser innen arbeidsledelse, kommunikasjon og service, samt norsk og engelsk lager- og transportterminologi.

Jus

Emnet inneholder blant annet rettsanvendelsen, og når og hvordan fortolkning og skjønn kan brukes.

Følgende rettsområder vil bli gjennomgått:

  • Innføring i jus
  • Arbeidsmiljøloven og HMS
  • Avtalerett
  • Kjøpsrett
  • Erstatningsrett
  • Tollrett og EØS-avtalen
HMS og kvalitet

Emnet omhandler HMS, kvalitet og kvalitetskravene for næringen. Vi fokuserer på kvalitetssystem og ISO, kvalitetsprosesser herunder kvalitetspolitikk, -mål og -plan, avviksovervåking, analyse av feil, korrigerende tiltak og vedlikehold av kvalitetssystem.

Prosjekt

Prosjekt er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er å planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype seg i temaet.

To ulike sertifiseringer (ikke inkludert)

Pensumlitteraturen tilknyttet begge sertifiseringene er dekket gjennom utdanningen. Ved avsluttet utdanning kan studenten avlegge sertifiseringseksamen ved godkjent eksamensadministrator/sertifiseringsinstans.

Sertifisering 1: Sikkerhetsrådgiver – farlig gods

Virksomheter skal ha sertifisert sikkerhetsrådgiver for å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier ved håndtering av farlig gods.

Sertifisering 2: ADR – sertifikat

Dette sertifikatet dekker transport av farlig gods på vei eller jernbane.