Juridisk kontormedarbeider

Fagskolepoeng 30
Finansiering
Studietid 6/12 mnd
Fakta
Studiestart

Oslo: Kveldstid, 29. aug 2018 man/ons

Bergen: Dagtid, 30. aug 2018

Trondheim: Dagtid, 28. aug 2018

Drammen: 4. sept 2018 man/ons

 

 

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Juridisk kontormedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. Det legges imidlertid opp til enkelte studiedager og halve undervisningsdager.

Undervisningen er lagt opp på slik for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Juridisk kontormedarbeider tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende den som tilbys på dagtid, men går over to semestre. Enkelte helgeundervisninger kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er kl. 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at du skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

TO SEMESTRE PÅ NETT

Utdanningen som Juridisk kontormedarbeider tilbys også som en nettutdanning over to semestre.

Normert studietid er 12 måneder på å gjennomføre utdanningen. Det er mulig å søke om 6 eller 12 måneder forlengelse av studietiden utover dette. Egne satser gjelder for forlengelse.

Jobbmuligheter

Aktuelle yrker kan være både i det offentlige og i næringslivet. Utdanningen gir kompetanse til å arbeide som juridisk kontormedarbeider ved:

  • advokatfirmaer
  • inkassobyråer
  • eiendomsmeglere,
  • i forsikring, bank
  • i en juridisk avdeling i større foretak eller ved offentlige kontorer
Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse

 

 

Forkurs

Vi tilbyr et gratis forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.

Pris og finansisering

Kr 59.800,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

 

Utdanningen Juridisk kontormedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det gjennomføres eksamen i emnene:

  • Jus
  • Regnskap
  • Kontoradministrasjon og Engelsk
  • Prosjekt

Prosjektet vurderes med en samlekarakter av presentasjonen og den skriftlige innleveringen. Det er et krav om at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Juridisk kontormedarbeider

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Juridisk kontormedarbeider, gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver. Du lærer om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og enklere regnskapsoppgaver.

Du vil også arbeide med juridiske dokumenter og løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke juridisk metode og relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektiv og selvstendig måte.

Emner
Jus

Her får du innføring i jus og juridisk metode. Videre skal du bli kjent med sentrale hovedregler og unntak innenfor utvalgte rettsområder innenfor privat rett (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og pengekrav og sikkerhet) og offentlig rett (forvaltningsrett og strafferett, samt domstolsystemet og prosessreglene). Du skal få trene på å løse praktiske oppgaver knyttet til disse rettsområdene ved hjelp av søk i Lovdata Pro og benytte relevante rettskilder.

I studieenheten Avtalerett får du kunnskap om avtaleinngåelse, fullmakter og at avtaler kan anses ugyldige om de er avtalt ved bruk av f.eks. tvang eller trusler. Hva er en avtale? Hvor bundet er man når man inngår en avtale? Er det forskjell på en skriftlig og en muntlig avtale, juridisk sett?

Kjøpsrett lærer deg om hvilke rettigheter og plikter man har som kjøper og selger. Det er to ulike lover innenfor kjøpsretten; kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven forsterker forbrukeren (kjøperen) sine rettigheter når man handler i butikker. Har du krav på å få byttet en genser hvis den har feil størrelse?

Det er viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver kjenner til arbeidsmiljøloven. Loven har blant annet som formål å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Kan arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker å arbeide hele helgen hvis det er en kritisk situasjon på jobb?

Den siste studieenheten som omfattes av privatretten er Pengekrav og sikkerhet. I denne studieenheten lærer du om hva et gjeldsbrev er og hvordan prosessen er ved betalingsmislighold av fakturaer og ved inkasso. I tillegg til forsinkelsesrente, motregning, foreldelse av kravet og hvordan man kan sikre kravet.

Den omfatter også offentlig rett – den delen av jusen som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten; forvaltningsretten og strafferetten.

Studieenheten Forvaltningsrett gir deg kunnskap om saksbehandlingsreglene som gjelder for all offentlig forvaltning og som benyttes i næringslivet. Du lærer også om klagebehandling og mulige virkninger av saksbehandlingsfeil.

Strafferett er studieenheten som lærer deg om vilkårene for å kunne straffes, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner finnes. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. Til slutt vil du lære om domstolsystemet og prosessreglene.

En advokat og alle som arbeider i et advokatfirma er pliktig til å forholde seg til god advokatskikk. Det blir derfor et gjennomgående fokus på god advokatskikk og øvrige advokatetiske regler.

Kontoradministrasjon

Her vil du få kunnskap om kontorarbeid og administrative oppgaver. Du vil tilegne deg ferdigheter på alt fra utfylling av skjema, besvare brev og e-poster og rapportering til offentlige myndigheter som Skatteetaten, NAV og SSB ved bruk av Altinn.

Hensikten med emnet er å sikre at du kan utarbeide korrekt juridisk korrespondanse ved hjelp av dokumentmalprogrammet Wolters Kluwer. Du får kunnskap om de rettslige kravene til utforming av de enkelte juridiske dokumentene. Det er viktig at du som juridisk kontormedarbeider er god i rettskrivning og har et variert språk slik at budskapet fremstilles på en presis måte.

I tillegg vil du få trene på å skrive juridisk korrespondanse etter diktafon, søke etter relevant informasjon i Lovdata Pro og anvende saksbehandlingsprogrammet Advisor.

Regnskap

Her får du en innføring i regnskap med fokus på grunnleggende regnskapslære. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av regnskapsprogrammet Visma Tripletex.

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer og du lærer om bokføring, fakturering, kreditnota og inkassorutiner, i tillegg til blant annet timelister, lønnskjøring, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Til slutt vil du lære om advokatregnskapet, herunder advokatforskriften, klientmiddelansvar og timeregistrering.

Engelsk forretningskorrespondanse

Her lærer du juridisk engelsk og forretningsengelsk, både muntlig og skriftlig. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har økt behovet for juridisk bistand på tvers av landegrensene. Det er derfor viktig at en juridisk kontormedarbeider behersker både skriftlig og muntlig engelsk. Du vil lære om engelske juridiske begreper så du kan uttrykke deg godt og presist med klienter som foretrekker å kommunisere på engelsk. I undervisningen blir det lagt vekt på gruppearbeid for å trene muntlig korrespondanse, samt skriftlige treningsoppgaver i engelsk forretningskorrespondanse.

Prosjekt

Dette er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype seg i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte.

Klar