Coverbilde juridisk kontormedarbeider

Juridisk kontormedarbeider

Studiepoeng 30
Finansiering
Semester 1 eller 2
Fakta
Studiestart (stedbasert)

Oppstart høst 2020 i Oslo og Trondheim: medio august

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Juridisk kontormedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Undervisningen er lagt opp på slik for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

Studiestart (nettutdanning)

Nettutdanning 2020: 29. januar og medio september

TO SEMESTRE PÅ NETT

Utdanningen som Juridisk kontormedarbeider tilbys også som en nettutdanning over to semestre.

Normert studietid er 12 måneder på å gjennomføre utdanningen.

Jobbmuligheter

Aktuelle yrker kan være både i det offentlige og i næringslivet. Utdanningen gir kompetanse til å arbeide som juridisk kontormedarbeider ved:

  • advokatfirmaer
  • inkassobyråer
  • eiendomsmeglere,
  • i forsikring, bank
  • i en juridisk avdeling i større foretak eller ved offentlige kontorer
Opptakskrav
Forkurs

Vi tilbyr et gratis forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.

Pris og finansiering

STEDBASERT:

Kr 59.800,- inklusiv registreringsavgift og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

NETTUDANNING:

Kr 41.500,- inklusiv registreringsavgift og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Utdanningen Juridisk kontormedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det gjennomføres eksamen i emnene:

  • Jus
  • Regnskap
  • Kontoradministrasjon og Engelsk
  • Prosjekt

Prosjektet vurderes med en samlekarakter av presentasjonen og den skriftlige innleveringen. Det er et krav om at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

Treider benytter den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Pensumlitteraturen finner du i nettskolen og i lærebøkene som du kan kjøpe på www.akademika.no eventuelt i bokhandelen. I noen av emnene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Innsendingsoppgavene leveres til nettlæreren gjennom nettskolen. Du får tilgang til din egen arbeidsbok i nettskolen. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Vi har en rekke positive og engasjerte studiekonsulenter som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene med f.eks. planlegging av studieprogresjon eller med praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Studiekonsulenten kan gi deg smarte tips dersom du trenger hjelp med motivasjonen. Særlig rundt eksamenstider pleier det å være praktiske spørsmål. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du på læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene og eksamenstidspunktene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det virtuelle klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo, innenfor de fristene som satt. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Kvalitetshåndsbok

Her finner du Treiders kvalitetshåndbok.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Juridisk kontormedarbeider

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Juridisk kontormedarbeider, gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver. Du lærer om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og relevante regnskapsoppgaver.

Du vil også arbeide med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av relevante rettskilder og bruke Lovdata Pro. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke juridisk metode og relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektiv og selvstendig måte.

Når du har fullført utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, har du mulighet til å fortsette videre ved å ta andre semester på utdanningen, Advokatsekretær. Denne utdanningen gir 60 studiepoeng, og går enda mer i dybden på jusfaget. Du vil også få en unik mulighet til å gå ut i praksis, noe som gir verdifull kompetanse på CV-en.

Last ned informasjon om Juridisk kontormedarbeider her.

Emner
Jus

Her får du innføring i jus og juridisk metode. Videre skal du bli kjent med sentrale hovedregler og unntak innenfor utvalgte rettsområder* innenfor privat rett (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og pengekrav og sikkerhet) og offentlig rett (forvaltningsrett og strafferett, samt domstolsystemet og prosessreglene). Du skal få trene på å løse praktiske oppgaver knyttet til disse rettsområdene ved hjelp av søk i Lovdata Pro og benytte relevante rettskilder. En advokat og alle som arbeider i et advokatfirma er pliktig til å forholde seg til god advokatskikk. Tverrfaglig vil vi derfor se på god advokatskikk og øvrige advokatetiske regler.

I studieenheten Avtalerett får du kunnskap om avtaleinngåelse, fullmakter og at avtaler kan anses ugyldige om de er avtalt ved bruk av f.eks. tvang eller trusler. Hva er en avtale? Hvor bundet er man når man inngår en avtale? Er det forskjell på en skriftlig og en muntlig avtale, juridisk sett?

Kjøpsrett lærer deg om hvilke rettigheter og plikter man har som kjøper og selger. Det er to ulike lover innenfor kjøpsretten; kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven forsterker forbrukeren (kjøperen) sine rettigheter når man handler i butikker. Har du krav på å få byttet en genser hvis den har feil størrelse?

Det er viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver kjenner til arbeidsmiljøloven. Loven har blant annet som formål å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Kan arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker å arbeide hele helgen hvis det er en kritisk situasjon på jobb?

Den siste studieenheten som omfattes av privatretten er Pengekrav og sikkerhet. I denne studieenheten lærer du om hva et gjeldsbrev er og hvordan prosessen er ved betalingsmislighold av fakturaer og ved inkasso. I tillegg til forsinkelsesrente, motregning, foreldelse av kravet og hvordan man kan sikre kravet.

Jus omfatter også offentlig rett – den delen av jusen som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten; forvaltningsretten og strafferetten.

Studieenheten Forvaltningsrett gir deg kunnskap om saksbehandlingsreglene som gjelder for all offentlig forvaltning og som benyttes i næringslivet. Du lærer også om klagebehandling og mulige virkninger av saksbehandlingsfeil.

Strafferett er studieenheten som lærer deg om vilkårene for å kunne straffes, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner finnes. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. Til slutt vil du lære om domstolsystemet og prosessreglene.

*Det tas forbehold om endringer.

Kontoradministrasjon

Her får du kunnskap om kontorarbeid, administrative oppgaver og arkivering. Hensikten med emnet er å sikre at du kan utarbeide korrekt juridisk korrespondanse i brevs form og ved hjelp av relevante programvarer, kunne fylle ut korrekte dokumenter og dermed bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene.

Du får kunnskap om de rettslige kravene til utforming av de enkelte juridiske dokumentene, eksempelvis ved dokumentmalprogram. Vi vil ha fokus på å lære om dokumentenes funksjoner og samtidig knytte bruken av dokumentene opp mot et fremtidig yrke. Du skal også lære å benytte verktøyet LovData Pro.

Det er viktig at du som Juridisk Kontormedarbeider er god i rettskrivning og har et variert språk slik at budskapet fremstilles på en presis måte. Du vil stifte bekjentskap med lydfiler, som anvendes når din arbeidsgiver er opptatt andre steder i verden enn på kontoret, og du skal lære å bruke presentasjonsverktøy, skrive rapporter og annen intern kommunikasjon.

Regnskap

Her får du en innføring i regnskap med fokus på relevante regnskapsoppgaver. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer og du lærer om bokføring, fakturering, kreditnota og inkassorutiner, i tillegg til blant annet timelister, lønnskjøring, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Til slutt vil du lære om advokatregnskapet, herunder advokatforskriften, klientmiddelansvar og timeregistrering.

Engelsk forretningskorrespondanse

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk, og i de fleste jobber har det blitt nødvendig å beherske språket. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har økt behovet for juridisk bistand på tvers av landegrensene, og på et kontor vil det ofte være behov for å kunne kommunisere på engelsk. Det er viktig at du forstår hva klienten sier, og at du både skriftlig og muntlig kan kommunisere med disse og videreformidle budskapet til de, du jobber for.

Vi fokuserer på å øke dine generelle engelskkunnskaper og dine kunnskaper om forretningsverden. Vi legger vekt på korrekt generell og juridisk korrespondanse. Du lærer korrekt oppsett av brev og epost, riktige hilseformer og -fraser på engelsk. Vi trener engelsk språk slik det brukes i juridisk sammenheng. Du lærer å forklare det norske rettssystemet på engelsk og å sammenligne det med rettssystemene i andre land, spesielt de engelskspråklige. Du lærer engelske faguttrykk som brukes i juridiske dokumenter, slik at du kan lese og forstå dem og lærer å fylle ut dokumenter på engelsk ved hjelp av engelske maler. Vi benytter både lærebøker så vel som IT- og Presentasjonsverktøy i undervisningen.

Prosjekt

Dette er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om en selvvalgt juridisk problemstilling. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype seg i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker juridisk metode og kunnskaper om de relevante rettskilder knyttet til problemstillingen.