Butikkledelse

Studiepoeng 60
Finansiering
Semester 2
Fakta
Studiestart august 2019

Oslo: 21.august 2019

Bergen: 22.august 2019

Trondheim: 21.august 2019

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår)
Butikkledelse tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Jobbmuligheter

Vi fokuserer på å gi deg en grunnplattform som gir en meget god forståelse for alle aspekter ved drift av butikk.

Mange av våre studenter har opp gjennom årene fått jobb før de er ferdige på skolen. Tidligere studenter har fått stillinger i bedrifter som Illums Bolighus, Home&Cottage, Babyshop, Rema 1000 og Match for å nevne noen. Dette har primært vært stillinger som butikksjef/assisterende butikksjef/avdelingsleder.

Praksis

I vårsemesteret skal du være ute i praksis i 13 uker – 2 dager per uke. Praksistiden tilbringes i en butikk eller bedrift innen detaljhandelen der du skal tilegne seg kunnskap om praktisk butikkledelse. Vi gir deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass

Målsetting

Utdanningen gir deg kunnskap om viktige fagområdene som varehandelens oppbygging og struktur, trender, kundeservice, samt forståelse for relevante markedsføringsprinsipper.  Du får også opplæring i regnskap og bedriftsøkonomi i tillegg til de viktigste områdene innen personalarbeid og lovgivningen som regulerer dette.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Pris og finansiering
 • Pris per semester: kr 50.500,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Lærebøker kommer i tillegg.

Butikkledelse – salg og service, er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Studentene går opp til eksamen i følgende emner:

 • Varehandel, salg og markedsføring, og Retail design
 • Jus og Personalledelse
 • Økonomi og logistikk
 • Engelsk muntlig
 • Prosjekt
 • Praksis

Det arbeides med praksisrapporten gjennom hele skoleåret, og den leveres inn i slutten av mai. I tilknytning til dette skal det utarbeides en analyse av praksisbedriften, og det skal lages en stilfull presentasjon.

Ved bestått eksamen i alle fag, inklusive praksisrapporten, utstedes vitnemål. Vi benytter karakterskala A-F.

Samarbeid OHF

Vi samarbeider med Oslo Handelsstands Forening

Oslo Handelsstands Forening (OHF) har valgt Treider som samarbeidspartner på grunn av skolens lange og gode tradisjon med å utdanne unge mennesker til handelsnæringen. Studentene på butikkledelse i Oslo får reduserte priser på relevante kurs OHF arrangerer, samt mulighet til å delta på frokostseminarer og temamøter i regi av OHF (se www.ohf.no). Slik får du en unik mulighet til å bli kjent med medlemmer av OHF og dermed skape deg et nettverk innen handelsnæringen i Oslo. I tillegg er OHF behjelpelig med å skaffe spennende og interessante gjesteforelesere til skolen.

Kvalitetshåndbok

Her finner du Treiders kvalitetshåndbok.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Butikkledelse

Beskrivelse

Butikkledelse er en fremtidsrettet fagskoleutdanning som gir deg kunnskapen du trenger både i fysisk butikk, i nettbutikk eller hos leverandører og samarbeidspartnere.

Dagens varehandel foregår både på nett og i fysiske butikker, og utdanningen, butikkledelse, gir deg grunnlaget for å forstå begge. Sentrale emner i utdanningen er hvordan du organiserer, presenterer og markedsfører varer, økonomi og logistikk, jus, engelsk og arbeidsledelse. Teorien kombineres med praktiske eksempler, øvingsoppgaver og gjennomføring av virkelighetsnære caseoppgaver. Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du gjennomføre en praksisperiode i en relevant bedrift.

Butikkledelse er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad.

Emner
Varehandel, salg og markedsføring

Emnet gir en innføring i varehandel, salg og markedsføring. Emnet tar for seg de grunnleggende og vesentlige elementene innen markedsføring. Eksempler på tema er segmentering, markedsundersøkelser, markedskommunikasjon, samt konkurransemidlene produkt, pris og distribusjon. For at du skal få en helhetsforståelse for faget, trekkes det inn tidsaktuelle tema fra arbeidslivet. I tillegg vil studentene bruke alt de lærer i en praktisk case som bygger bro mellom teori og praksis. Det skaper et helhetsbilde av hvordan praktisk markedsføring innen varehandelen fungerer. Emnet tar også for seg bruk av digitale verktøy som internett og sosiale medier.

Sentrale tema innen varehandel er:

 • varehandel i et historisk perspektiv
 • butikktyper
 • driftsformer og eierforhold innen varehandel
 • fagterminologi
 • trender og utviklingstrekk i næringen
 • styring og ledelse
 • sikkerhet knyttet opp mot arbeidskultur

Bedriftsbesøk, casestudier og gjesteforelesninger fra varehandelen er en viktig del av emnet. Kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg, vil gi deg kompetansen du trenger for å få et helhetsbilde av hvordan en butikk fungerer.

Økonomi og logistikk

Som butikkleder er det viktig å ha en god bedriftsøkonomisk forståelse da en sunn økonomi er selve fundamentet i en bedrift. Emnet gir deg et faglig grunnlag for å kunne vurdere økonomien i en butikk, forstå viktigheten av økonomisk styring og regne ut enkle kalkulasjoner. Videre gir emnet et faglig grunnlag for å kunne analysere et regnskap. Det viktigste med emnet er å skape en forståelse for hva regnskapsføring innebærer. Videre er det viktig å skape god forståelse for analyser og kalkyler i regnskap

Personalledelse

De ansatte er en den viktigste ressursen i tjenesteytende næringer, og det er derfor av stor betydning at de ansatte til enhver tid yter sitt beste i relasjon til både kunder og kolleger. Emnet gir en innføring i viktige personaladministrative funksjoner, og det legges særlig vekt på rekruttering og ansettelsesforhold. Du skal opparbeide deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg rustet til å veilede og administrere ansatte i små og mellomstore bedrifter. Videre skal emnet gi deg en generell forståelse av hva og hvordan bedrift, leder og ansatt kan påvirke, iverksette, gjennomføre og følge opp for å oppnå en god personalpolitikk på arbeidsplassen.

Jus

Det er viktig for en butikkleder å ha kjennskap til de viktigste lovene som regulerer forholdet til kunder, leverandører og ansatte. Emnet gir en generell innføring i sentrale juridiske emner som har stor nytteverdi for ansatte i butikk og servicebransjen, med særlig vekt på mellomleder- og lederstillinger.

De juridiske emnene er:

 1. Innføring i jus
 2. Avtalerett
 3. Kjøpsrett
 4. Husleierett
 5. Markedsføringsrett
 6. Arbeidsrett
Retail design

Emnet omhandler kommersielle virkemidler for å øke lønnsomheten. Du lærer hvordan  butikklokalet påvirker kjøpsadferden ved å forstå merkevare og målgruppe. I tillegg lærer du om vareplassering og kommersielle virkemidler.

Engelsk

Emnet skal gi studentene mulighet til å forbedre sine muntlige og skriftlige engelskkunnskaper, slik at de kan jobbe i et internasjonalt arbeidsmiljø. Emnet inkluderer blant annet kulturforståelse som er viktig for å tolke situasjoner, slik at responsen på engelsk er profesjonell og korrekt.

Prosjekt

I første semester skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte.

Praksis

I vårsemesteret skal du være ute i praksis i 20 dager.

Praksistiden tilbringes i en butikk eller bedrift innen detaljhandelen der du skal tilegne seg kunnskap om praktisk butikkledelse. Vi gir deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Målet med praksisen er at du får delta i alle aspekter av ledelse av en butikk. Slik får du god innsikt i virksomheten og kan gjøre maksimal nytte for deg i butikken. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, og det skal i utgangspunktet være full arbeidsdag.

Som en del av praksisen skal du skrive en utførlig rapport om praksisperioden og om butikken du har jobbet i. Gjennom arbeid med praksisrapporten får du et innblikk i bedriftens indre liv, og du vil i større grad forstå helheten i en bedrift.

Praksisrapporten skal fange opp alle emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid. Rapporten karaktergis og fremkommer på vitnemålet.